دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 13.1.0 - iOS 13.1.0

دانلود آی او اس 13.1.0 - iOS 13.1.0

دانلود iOS 13.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 11 Pro Max
iPhone12,5
iOS 13.1.0
(17A844 )
4.28 GB
Apple TV 1
iPhone12,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
4.28 GB
iPhone 11
iPhone12,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.82 GB
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.76 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 13.1.0
(17A844 )
4.10 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
4.10 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.85 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.85 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.85 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.83 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.83 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.66 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.66 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.83 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.83 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.66 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.66 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.36 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.57 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.40 GB
iPod touch 7
iPod9,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.16 GB
Apple TV 1
iPad7.12
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.41 GB
Apple TV 1
iPad7.11
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.41 GB
Apple TV 1
iPad11,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.73 GB
Apple TV 1
iPad11,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.73 GB
Apple TV 1
iPad11,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.73 GB
Apple TV 1
iPad11,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.73 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.99 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.48 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.48 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.61 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.61 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.61 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.61 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.48 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.48 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.37 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.37 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.35 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.35 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.35 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.35 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.64 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 13.1.0
(17A844 )
3.64 GB