دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 15.0.0 - iOS 15.0.0

دانلود آی او اس 15.0.0 - iOS 15.0.0

دانلود iOS 15.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 12 Pro Max
iPhone13,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.14 GB
iPhone 12 Pro
iPhone13,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.29 GB
iPhone 12
iPhone13,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.29 GB
iPhone 12 Mini
iPhone13,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.11 GB
iPhone SE (2020)
iPhone12,8
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.73 GB
iPhone 11 Pro Max
iPhone12,5
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.97 GB
iPhone 11 Pro
iPhone12,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.97 GB
iPhone 11
iPhone12,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.48 GB
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.48 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.97 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.97 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.97 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.46 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.46 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.51 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.51 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.36 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.36 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.51 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.51 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.36 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.36 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.98 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.11 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.01 GB
iPod touch 7
iPod9,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.80 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad13,9
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad pro 5 12.9 inch (WiFi)
iPad13,8
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad13,11
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular)
iPad13,10
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi) (1TB)
iPad13,5
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi)
iPad13,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular) (1TB)
iPad13,7
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular)
iPad13,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.91 GB
iPad 8 (Cellular)
iPad11,7
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.37 GB
iPad 8 (WiFi)
iPad11,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.37 GB
iPad Air 4 (Cellular)
iPad13,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.40 GB
iPad Air 4 (WiFi)
iPad13,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.40 GB
iPad pro 4 12.9 inch (Cellular)
iPad8.12
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 4 12.9 inch (WiFi)
iPad8.11
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 4 11 inch (Cellular)
iPad8.10
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 4 11 inch (WiFi)
iPad8.9
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad 7 (Cellular)
iPad7.12
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.37 GB
iPad 7 (WiFi)
iPad7.11
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.37 GB
iPad Air 3 (Cellular)
iPad11,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.50 GB
iPad Air 3 (WiFi)
iPad11,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.50 GB
iPad Mini 5 (Cellular)
iPad11,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.50 GB
iPad Mini 5 (WiFi)
iPad11,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.50 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
6.04 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.93 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.93 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.05 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.05 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.05 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
5.05 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.92 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.92 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.82 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.82 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.74 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.74 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.74 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.74 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.93 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 15.0.0
(19A346 )
4.93 GB