دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 15.4.0 - iOS 15.4.0

دانلود آی او اس 15.4.0 - iOS 15.4.0

دانلود iOS 15.4.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone SE (2022)
iPhone14,6
iOS 15.4.0
(19E241)
5.62 GB
iPhone 13 Pro Max
iPhone14,3
iOS 15.4.0
(19E241)
6.10 GB
iPhone 13 Pro
iPhone14,2
iOS 15.4.0
(19E241)
6.07 GB
iPhone 13
iPhone14,5
iOS 15.4.0
(19E241)
6.03 GB
iPhone 13 mini
iPhone14,4
iOS 15.4.0
(19E241)
6.02 GB
iPhone 12 Pro Max
iPhone13,4
iOS 15.4.0
(19E241)
6.07 GB
iPhone 12 Pro
iPhone13,3
iOS 15.4.0
(19E241)
6.21 GB
iPhone 12
iPhone13,2
iOS 15.4.0
(19E241)
6.21 GB
iPhone 12 Mini
iPhone13,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.97 GB
iPhone SE (2020)
iPhone12,8
iOS 15.4.0
(19E241)
5.53 GB
iPhone 11 Pro Max
iPhone12,5
iOS 15.4.0
(19E241)
6.74 GB
iPhone 11 Pro
iPhone12,3
iOS 15.4.0
(19E241)
6.74 GB
iPhone 11
iPhone12,1
iOS 15.4.0
(19E241)
6.30 GB
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 15.4.0
(19E241)
6.30 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 15.4.0
(19E241)
6.74 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 15.4.0
(19E241)
6.74 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 15.4.0
(19E241)
6.74 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 15.4.0
(19E241)
5.36 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 15.4.0
(19E241)
5.36 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.23 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 15.4.0
(19E241)
5.23 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.38 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 15.4.0
(19E241)
5.38 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.23 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 15.4.0
(19E241)
5.23 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 15.4.0
(19E241)
4.85 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.04 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 15.4.0
(19E241)
4.89 GB
iPod touch 7
iPod9,1
iOS 15.4.0
(19E241)
4.66 GB
iPad Air 5 (Cellular)
iPad13,17
iOS 15.4.0
(19E241)
5.42 GB
iPad Air 5 (WiFi)
iPad13,16
iOS 15.4.0
(19E241)
5.42 GB
iPad Mini 6 (Cellular)
iPad14,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.41 GB
iPad Mini 6 (WiFi)
iPad14,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.41 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad13,9
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad pro 5 12.9 inch (WiFi)
iPad13,8
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad13,11
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular)
iPad13,10
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi) (1TB)
iPad13,5
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi)
iPad13,4
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular) (1TB)
iPad13,7
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular)
iPad13,6
iOS 15.4.0
(19E241)
5.80 GB
iPad 8 (Cellular)
iPad11,7
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPad 8 (WiFi)
iPad11,6
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPad Air 4 (Cellular)
iPad13,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.32 GB
iPad Air 4 (WiFi)
iPad13,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.32 GB
iPad pro 4 12.9 inch (Cellular)
iPad8.12
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 4 12.9 inch (WiFi)
iPad8.11
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 4 11 inch (Cellular)
iPad8.10
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 4 11 inch (WiFi)
iPad8.9
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad 7 (Cellular)
iPad7.12
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPad 7 (WiFi)
iPad7.11
iOS 15.4.0
(19E241)
5.31 GB
iPad Air 3 (Cellular)
iPad11,4
iOS 15.4.0
(19E241)
5.43 GB
iPad Air 3 (WiFi)
iPad11,3
iOS 15.4.0
(19E241)
5.43 GB
iPad Mini 5 (Cellular)
iPad11,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.43 GB
iPad Mini 5 (WiFi)
iPad11,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.43 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 15.4.0
(19E241)
5.95 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 15.4.0
(19E241)
4.85 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 15.4.0
(19E241)
4.85 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 15.4.0
(19E241)
4.96 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 15.4.0
(19E241)
4.96 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 15.4.0
(19E241)
4.96 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 15.4.0
(19E241)
4.96 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 15.4.0
(19E241)
4.83 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 15.4.0
(19E241)
4.83 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 15.4.0
(19E241)
4.72 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 15.4.0
(19E241)
4.72 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 15.4.0
(19E241)
4.68 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 15.4.0
(19E241)
4.68 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 15.4.0
(19E241)
4.68 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 15.4.0
(19E241)
4.68 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 15.4.0
(19E241)
4.85 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 15.4.0
(19E241)
4.85 GB