دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 7.0.0 - iOS 7.0.0

دانلود آی او اس 7.0.0 - iOS 7.0.0

دانلود iOS 7.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 7.0.0
(11A465)
1.23 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.23 GB
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.18 GB
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 7.0.0
(11A465)
1.12 GB
iPhone 4 (GSM / 2012)
iPhone3,2
iOS 7.0.0
(11A465)
1.12 GB
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.12 GB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.16 GB
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 7.0.0
(11A465)
1.37 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 7.0.0
(11A465)
1.37 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 7.0.0
(11A465)
1.32 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 7.0.0
(11A465)
1.33 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 7.0.0
(11A465)
1.33 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.30 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 7.0.0
(11A465)
1.14 GB
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 7.0.0
(11A465)
1.14 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 7.0.0
(11A465)
1.11 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 7.0.0
(11A465)
1.04 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 7.0.0
(11A465)
1.05 GB
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 7.0.0
(11A465)
1.05 GB
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 7.0.0
(11A465)
1.04 GB