دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۳ (۲۰۱۲) - iOS Apple TV 3 (2012)

دانلود نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۳ (۲۰۱۲) - iOS Apple TV 3 (2012)

AppleTV3,1 Firmware Download , دانلود فریمور AppleTV3,1

A1427 Firmware Download , دانلود فریمور A1427


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس TvOS8.4.3
(12H885)
1399/01/05 878.17 MB
آی او اس TvOS8.4.2
(12H606)
1395/09/22 876.77 مگابایت
آی او اس TvOS8.4.1
(12H523)
1394/12/06 876.87 مگابایت
آی او اس TvOS7.1.0
(12F69)
1394/01/19 869.97 مگابایت
آی او اس TvOS7.1.0
(12D508)
1393/12/18 874.02 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.2
(12B466)
1393/11/07 910.96 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.2
(12B435)
1393/08/26 910.93 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.1
(12B410A)
1393/07/28 936.93 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.0
(12A365B)
1393/06/26 906.24 مگابایت
آی او اس TvOS6.2.0
(11D257C)
1393/04/09 733.38 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.1
(11D201C)
1393/02/02 733.34 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.0
(11D169B)
1392/12/19 733.33 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B651)
1392/12/02 728.58 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B554A)
1392/08/24 728.95 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.1
(11B511B)
1392/08/02 729.04 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A502)
1392/07/02 729.00 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A470E)
1392/06/29 728.82 مگابایت
آی او اس TvOS5.3.0
(10B809)
1392/03/24 625.60 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.1
(10B329A)
1391/12/23 625.92 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.0
(10B144B)
1391/11/06 625.94 مگابایت
آی او اس TvOS5.1.1
(10A831)
1391/09/06 622.94 مگابایت
آی او اس TvOS5.1.0
(10A406E)
1391/06/31 623.33 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.2
(9B830)
1391/03/15 539.66 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.0
(9B206F)
1391/02/21 539.83 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.0
(9B179B)
1390/12/10 539.82 مگابایت