دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر 4 - iOS iPad Air 4 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر 4 - iOS iPad Air 4 (Cellular)

iPad13,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPad13,2

A2324, A2325, A2072 Firmware Download , دانلود فریمور A2324, A2325, A2072


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.74 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.70 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.69 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.58 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.58 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.57 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.56 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.51 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.41 GB