دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ۴ (Global) - iOS iPad 4 (Global)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ۴ (Global) - iOS iPad 4 (Global)

iPad3,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPad3,6

A1460 Firmware Download , دانلود فریمور A1460


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 10.3.4
(14G61)
1398/05/01 1.79 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 1.79 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 1.79 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 1.76 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 1.76 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 1.77 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 1.77 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 1.75 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 1.75 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 1.75 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 1.74 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 1.74 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.61 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.61 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.61 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.61 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.61 GB
آی او اس 9.3.0
(13E237)
1395/01/09 1.61 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.61 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.58 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.58 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.58 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.61 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.61 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.62 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.71 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.71 GB
آی او اس 8.3.0
(12F69)
1394/01/19 1.70 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.71 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.70 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.70 GB
آی او اس 8.1.1
(12B435)
1393/08/26 1.70 GB
آی او اس 8.1.0
(12B410)
1393/07/28 1.84 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 1.84 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 1.84 GB
آی او اس 8.0.0
(12A365)
1393/06/26 1.81 GB
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.37 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.35 GB
آی او اس 7.1.0
(11D167)
1392/12/19 1.37 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.37 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1392/08/24 1.37 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1392/07/30 1.37 GB
آی او اس 7.0.2
(11A501)
1392/07/04 1.37 GB
آی او اس 7.0.0
(11A465)
1392/06/27 1.37 GB
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 1.12 GB
آی او اس 6.1.2
(10B147)
1391/11/28 1.12 GB
آی او اس 6.1.0
(10B141)
1391/11/05 1.12 GB
آی او اس 6.0.1
(10A8426)
1391/08/16 1.12 GB