دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر ۲ (WiFi) - iOS iPad Air 2 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر ۲ (WiFi) - iOS iPad Air 2 (WiFi)

iPad5,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPad5,3

A1566 Firmware Download , دانلود فریمور A1566


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 4.70 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 4.70 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 4.68 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 4.68 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 4.76 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 4.74 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 4.25 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.24 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.23 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.22 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.14 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.14 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.14 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.14 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.07 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.00 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 3.99 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 3.99 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 3.44 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.43 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 3.43 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 3.43 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 3.43 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.42 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.47 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.38 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.39 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.38 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.38 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.35 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.35 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.35 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.35 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.84 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.84 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.83 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.83 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.80 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.78 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.78 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.78 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.77 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.78 GB
آی او اس 12.0.0
(50A366 )
1397/06/26 2.77 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.49 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.49 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.48 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.48 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.44 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.44 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.44 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.43 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.43 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.43 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.43 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.44 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.43 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.43 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.43 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.43 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.38 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.38 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.34 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.34 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.31 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.31 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 2.29 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.28 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 2.28 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.27 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.28 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.84 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.84 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.84 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.83 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.83 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.83 GB
آی او اس 9.2.1
(13D20)
1394/11/29 1.80 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.80 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.80 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.80 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.83 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.83 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.83 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.89 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.88 GB
آی او اس 8.3.0
(12F69)
1394/01/19 1.88 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.90 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.89 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.89 GB
آی او اس 8.1.1
(12B436)
1393/08/26 1.89 GB
آی او اس 8.1.0
(12B410)
1393/07/28 2.02 GB