دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ۵ (WiFi) - iOS iPad 5 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ۵ (WiFi) - iOS iPad 5 (WiFi)

iPad6,11 Firmware Download , دانلود فریمور iPad6,11

A1822 Firmware Download , دانلود فریمور A1822


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.90 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.90 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.90 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.87 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.85 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.85 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.85 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.84 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.84 GB
آی او اس 12.0.0
(37A366 )
1397/06/26 2.85 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.50 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.49 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.49 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.40 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.34 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.34 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.34 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.34 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.34 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.34 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.34 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.34 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.34 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.34 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.34 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.34 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.28 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.28 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.24 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.24 GB