دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 6 (Cellular) - iOS iPad 6 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 6 (Cellular) - iOS iPad 6 (Cellular)

iPad7,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPad7,6

A1954 Firmware Download , دانلود فریمور A1954


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.49 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.49 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.48 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.91 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.90 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.90 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.90 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.87 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.85 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.85 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.85 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.84 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.84 GB
آی او اس 12.0.0
(61A366 )
1397/06/26 2.85 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.49 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.49 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.49 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.41 GB