دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Wi-Fi) )1TB( - iOS iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Wi-Fi) )1TB( - iOS iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)

iPad8,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPad8,2

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.99 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.99 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.99 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.53 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.51 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.51 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.50 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.49 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.43 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.41 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.41 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92)
1397/08/08 3.40 GB