دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Cellular) - iOS iPad pro 3 11 inch (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Cellular) - iOS iPad pro 3 11 inch (Cellular)

iPad8,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPad8,3

A2013, A1934, A1979 Firmware Download , دانلود فریمور A2013, A1934, A1979


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.97 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.97 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 5.95 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.95 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 6.08 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 6.04 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 5.45 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 5.44 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 5.42 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 5.43 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 5.25 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 5.27 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 5.27 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 5.27 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 5.21 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.84 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.83 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 4.83 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 4.17 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 4.17 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 4.17 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 4.14 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 4.14 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 4.10 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 4.10 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 4.03 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 4.04 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 4.03 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 4.03 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.99 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.99 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.99 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.99 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.53 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.51 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.51 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.50 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.49 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.43 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.41 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.41 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92)
1397/08/08 3.40 GB