دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس - iOS

دانلود نسخه نهایی آی او اس - iOS

Firmware Download , دانلود فریمور

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 5.45 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 5.44 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 5.42 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 5.43 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 5.25 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 5.27 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 5.27 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 5.27 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 5.21 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.68 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.66 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 4.65 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 4.04 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 4.04 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 4.04 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 4.0 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 4.0 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.96 GB