دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ایکس (GSM) - iOS iPhone X (GSM)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ایکس (GSM) - iOS iPhone X (GSM)

iPhone10,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone10,6

A1865, A1902 Firmware Download , دانلود فریمور A1865, A1902


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.0.0
(18A373)
-182800 4.55 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
-182816 3.97 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.97 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
-182862 3.97 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 3.96 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 3.96 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.94 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.94 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.88 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.89 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.88 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.88 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.85 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.85 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.85 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.85 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 3.87 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.40 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.40 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.37 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.37 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.33 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.32 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 3.30 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.32 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.32 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.31 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 3.33 GB
آی او اس 12.0.0
(31A366 )
1397/06/26 3.33 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.77 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.77 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.77 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.77 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.75 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.75 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.75 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.61 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.61 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.61 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.61 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.70 GB