دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون XS Max (China) - iOS iPhone XS Max (China)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون XS Max (China) - iOS iPhone XS Max (China)

iPhone11,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone11,6

A2104 Firmware Download , دانلود فریمور A2104


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 6.77 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 6.77 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 6.74 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 6.74 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 6.97 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 6.97 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 6.12 GB
آی او اس 14.7.0
(18G69)
1400/04/28 6.11 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 6.11 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 6.10 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 6.10 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 5.91 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 5.91 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 5.90 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 5.92 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 5.85 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 5.84 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 5.74 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 5.74 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 4.95 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 4.95 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 4.95 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 4.89 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 4.89 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 4.81 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 4.81 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 4.71 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 4.71 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 4.11 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 4.12 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 4.10 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 4.10 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 4.10 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 4.10 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 4.13 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.38 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.37 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.40 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.40 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.36 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.33 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.32 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.33 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.33 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.32 GB
آی او اس 12.0.1
(16A405)
1397/07/16 3.32 GB
آی او اس 12.0.0
(35A366 )
1397/06/26 3.32 GB