دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۵ سی (GSM) - iOS iPhone 5c (GSM)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۵ سی (GSM) - iOS iPhone 5c (GSM)

iPhone5,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone5,3

A1456, A1532 Firmware Download , دانلود فریمور A1456, A1532


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 1.86 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 1.86 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 1.83 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 1.83 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 1.84 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 1.84 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 1.82 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 1.81 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 1.81 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 1.81 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 1.81 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.59 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.59 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.59 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.59 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.59 GB
آی او اس 9.3.0
(13E237)
1395/01/09 1.59 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.59 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.56 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.56 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.56 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.55 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.55 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.55 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.55 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.55 GB
آی او اس 8.3.0
(12F70)
1394/01/19 1.54 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.56 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.50 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.50 GB
آی او اس 8.1.1
(12B435)
1393/08/26 1.50 GB
آی او اس 8.1.0
(12B411)
1393/07/28 1.70 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 1.70 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 1.70 GB
آی او اس 8.0.0
(12A365)
1393/06/26 1.67 GB
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.28 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.26 GB
آی او اس 7.1.0
(11D167)
1392/12/19 1.28 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.24 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1392/08/24 1.24 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1392/07/30 1.24 GB
آی او اس 7.0.2
(11A501)
1392/07/04 1.24 GB
آی او اس 7.0.1
(11A470A)
1392/06/27 1.24 GB