دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۶ - iOS iPhone 6

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۶ - iOS iPhone 6

iPhone7,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone7,2

A1549, A1586, A1589 Firmware Download , دانلود فریمور A1549, A1586, A1589


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.96 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.96 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.95 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.95 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.92 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.90 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.90 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 2.90 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.90 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.89 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.89 GB
آی او اس 12.0.0
(19A366 )
1397/06/26 2.88 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.58 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.58 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.58 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.58 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.47 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.47 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.47 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.46 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.46 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.46 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.46 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.52 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.46 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.46 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.46 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.46 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.44 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.44 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.41 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.41 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.33 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.33 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 2.31 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.31 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 2.30 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.30 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.30 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.87 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.87 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.87 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.87 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.87 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.87 GB
آی او اس 9.2.1
(13D20)
1394/11/29 1.84 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.84 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.83 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.83 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.83 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.83 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.83 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.83 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.83 GB
آی او اس 8.3.0
(12F70)
1394/01/19 1.82 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.84 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.74 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.74 GB
آی او اس 8.1.1
(12B436)
1393/08/26 1.74 GB
آی او اس 8.1.0
(12B411)
1393/07/28 1.94 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 1.94 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 1.94 GB
آی او اس 8.0.0
(12A365)
1393/06/26 1.91 GB