دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون اس ای - iOS iPhone SE

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون اس ای - iOS iPhone SE

iPhone8,4 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone8,4

A1723, A1662, A1724 Firmware Download , دانلود فریمور A1723, A1662, A1724


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.36 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.36 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.36 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 2.37 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.92 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.90 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.91 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.91 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.87 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.86 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.86 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 2.86 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.86 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.84 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.86 GB
آی او اس 12.0.0
(22A366 )
1397/06/26 2.85 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.54 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.54 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.53 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.53 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.43 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.43 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.43 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.42 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.42 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.42 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.42 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.48 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.42 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.42 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.42 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.42 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.36 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.36 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.33 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.33 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.19 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.19 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 2.16 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.16 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 2.16 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.15 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.15 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.97 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.97 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.97 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.96 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.96 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.96 GB