دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۷ (GSM) - iOS iPhone 7 (GSM)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۷ (GSM) - iOS iPhone 7 (GSM)

iPhone9,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone9,3

A1778 Firmware Download , دانلود فریمور A1778


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.25 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.25 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 5.23 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.23 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 5.31 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 5.36 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 4.70 GB
آی او اس 14.7.0
(18G69)
1400/04/28 4.73 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.69 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.67 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.71 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.61 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.61 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.63 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.63 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.55 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.48 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.47 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 4.46 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 3.81 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.81 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 3.81 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 3.80 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 3.80 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.78 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.78 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.72 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.73 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.71 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.71 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.66 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.66 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.66 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.66 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 3.67 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.18 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.18 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.18 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.18 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.14 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.12 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 3.10 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.12 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.10 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.10 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 3.10 GB
آی او اس 12.0.0
(23A366 )
1397/06/26 3.10 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.71 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.71 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.71 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.71 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.60 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.60 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.60 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.44 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.44 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.44 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.44 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.49 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.44 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.44 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.44 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.44 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.41 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.41 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.38 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.38 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.19 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.31 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.27 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72C)
1395/08/03 2.27 GB
آی او اس 10.0.3
(14A551)
1395/07/26 2.27 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.27 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.27 GB