صفحه دانلود نسخه های قابل ریستور از آی او اس

دانلود آی او اس 12.0 - دانلود آی او اس 12.0.1

iOS 12 Download - iOS Download 12.0.1


گروهنام دستگاهشناسه دستگاهمدل دستگاهحجم فایللینک نسخه 12.0لینک نسخه 12.0.1
آیفون


آیفون
iPhone 5s

iPhone SE
iPhone6,1 & iPhone6,2

iPhone8,4
A1453, A1533, A1457, A1518, A1528, A1530

A1723, A1662, A1724
2.85 GB
iPhone 6

iPhone 6s
iPhone7,2

iPhone8,1
A1549, A1586, A1589

A1633, A1688, A1700
2.88 GB
iPhone 6 Plus

iPhone 6s Plus
iPhone7,1

iPhone8,2
A1522, A1524, A1593

A1634, A1687, A1699
3.04 GB
iPhone 7

iPhone 8
iPhone9,1 & iPhone9,3

iPhone10,1 & iPhone10,4
A1660, A1778, A1779, A1780

A1863, A1905, A1906
3.10 GB
iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus
iPhone9,2 & iPhone9,4

iPhone10,2 & iPhone10,5
A1661, A1784, A1785, A1786

A1864, A1897, A1898
3.24 GB
iPhone XiPhone10,3 & iPhone10,6A1865, A1902, A19013.33 GB
iPhone XS
iPhone11,2A1920, A2097, A2098, A21003.39 GB
iPhone XS MaxiPhone11.4 & iPhone11,6A1921, A2101, A2102, A21043.33 GB
iPhone XRiPhone11,83.14 GB
tr>tr>tr>tr>
گروهنام دستگاهشناسه دستگاهمدل دستگاهحجم فایللینک نسخه 12.0لینک نسخه 12.0.1
آیپدiPad Air

iPad Mini 2
iPad4,1 & iPad4,2 & iPad4,3

iPad4,4 & iPad4,5 & iPad4,6
A1474, A1475, A1476

A1489, A1490, A1491
2.68 GB
iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Air 2
iPad4,7 & iPad4,8 & iPad4,9

iPad5,1 & iPad5,2

iPad 5,3 & iPad 5,4
A1599, A1600, A1601

A1538, A1550

A1566, A1567
2.77 GB
iPad Pro 9.7
iPad6,3 & iPad6,4A1673, A1674, A16752.70 GB
iPad Pro 12.9
iPad6,7 & iPad6,8A1584, A16522.74 GB
iPad 5

iPad 6
iPad6,11 & iPad6,12

iPad7,5 & iPad 7,6
A1822, A1823

A1893, A1954
2.85 GB
iPad Pro "2" 12.9

iPad Pro 10.5
iPad7,1 & iPad7,2

iPad7,3 & iPad7,4
A1670, A1671, A1821

A1701, A1709, A1852
2.91 GB
گروهنام دستگاهشناسه دستگاهمدل دستگاهحجم فایللینک نسخه 12.0لینک نسخه 12.0.1
آیپادiPod touch 6
iPod7,1A15742.57 GB
گروهنام دستگاهشناسه دستگاهمدل دستگاهحجم فایللینک نسخه 12.0لینک نسخه 12.0.1
تی ویApple TV
AppleTV5,3A16251.82 GB